Rezerwacja samochodu osobowego w wypożyczalni Piast s.c. – krok po kroku

 

Jeśli chcesz dokonać rezerwacji samochodu osobowego w naszej wypożyczalni, wybierz interesujący Cię model auta oraz miejsce, w które mamy go dostarczyć. Samochody bezpłatnie przekazujemy w siedzibie naszego biura, a także na lotnisku w Gdańsku i Dworcu PKP Oliwa (przy okresie najmu 3 dni i dłużej).

Inne terminy wynajmu bądź miejsca dostarczenia auta ustalane są indywidualnie za pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub mailowego.

 

 

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Warunków Najmu oraz Polityki prywatności

Regulamin

1) Minimalny wiek kierowcy - 21 lat (prawo jazdy minimum 1 rok).
2) Wyjazdy poza granicę RP są dozwolone po uzyskaniu zgody Wypożyczalni.
3) Najemca wypożycza samochód z pełnym bakiem paliwa i taki sam
zobowiązuje się zwrócić.
4) Samochody są wynajmowane bez prawa odstępowania osobom trzecim.
5) Samochody posiadają ubezpieczenie standardowe (udział własny
ograniczony do max 2000zł) lub w wariancie pełnym (bez udziału własnego).
6) Koszt naprawy uszkodzonych opon zawsze obciąża Najemcę.
7) Za wszelkie uszkodzenia pojazdu, które nie są pokrywane przez
ubezpieczenie, odpowiedzialność materialną ponosi Najemca.
8) Przedłużenie czasu najmu wymaga zgody Wypożyczalni. Brak zgłoszenia
zamiaru przedłużenia najmu i brak zwrotu auta w ciągu 24 godzin od
zakończenia umowy powoduje zawiadomienie policji (przywłaszczenie
samochodu - art. 284 KK)
9) Najemca zobowiązuje się do:
- codziennej obsługi samochodu (sprawdzanie poziomu oleju, płynu
chłodzącego, stanu oświetlenia itp.)
- utrzymania samochodu w należytej czystości
- użytkowania samochodu zgodnie z przeznaczeniem (w szczególności zakaz
przekraczania ładowności i ilości przewożonych pasażerów)
- zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie auta,
parkowanie w bezpiecznych miejscach)
- zwrotu samochodu zgodnie z miejscem i czasem określonym w Umowie.

 

10) W autach obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz przewozu
zwierząt bez odpowiedniego zabezpieczenia tapicerki. W przypadku
niezastosowania się do zakazu, Najemca zostanie obciążony kosztem usunięcia
zabrudzeń/zapachu.
11) W przypadku kolizji drogowej należy natychmiast powiadomić
Wypożyczalnię.
Jeżeli wypadek zaistniał nie z winy Najemcy to należy uzyskać pisemne
oświadczenie sprawcy zdarzenia (zawierające przyznanie się do winy, opis
i szkic zdarzenia, dane osobowe sprawcy, nr. rej. i nr. polisy auta sprawcy)
lub wezwać policję.
12) W przypadku awarii auta prosimy o pilny kontakt z Wypożyczalnią. Piast s.c.
zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby szybko usunąć awarię lub wymienić
pojazd. Piast s.c. bierze odpowiedzialność finansową wyłącznie za bezpośrednie
koszty usunięcia awarii.
13) Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo dostarczenia samochodu podobnego
co zamówiony – tej samej lub wyższej klasy – przy zachowaniu wcześniej
umówionej ceny.
14) Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym samochodu
i uznaje go za zdatny do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem
15) Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie
Sąd Rejonowy w Gdańsku.
16) Umowę najmu sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
po jednym dla każdej ze Stron.